[SIC-GAIN #05] CỔ TỨC VÀ CÁC CÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA DOANH NGHIỆP

 

1. CỔ TỨC

Là một phần trong lợi nhuận của doanh nghiệp, được chia cho cổ đông . Trừ trường hợp của cổ phiếu ưu đãi, thì cổ tức của cổ phiếu là không cố định, nó phụ thuộc vào tỷ lệ chi trả cổ tức của các ngành, các công ty. Các công ty có các đợt chốt cổ đông sau đó chi trả cổ tức.
Một công ty về cơ bản có thể lựa chọn trả cổ tức bằng tiền mặt (Cash Dividend), hoặc bằng cổ phiếu (Stock Dividend) để đáp ứng nhu cầu sinh lợi khi đầu tư vào công ty cổ phần của cổ đông.

2. TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT

Là cách công ty trả cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp cho cổ đông. Khi tuyên bố trả cổ tức bằng tiền mặt, công ty sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, ghi nhận nợ phải trả cho cổ đông. Khi trả cổ tức, công ty sẽ lấy từ quỹ tiền để trả cổ tức. Từ đó, làm giảm cả về tài sản lẫn nguồn vốn. Công ty công bố tỷ lệ chi trả cổ tức dựa trên mệnh giá cổ phiếu (một cổ phiếu có mệnh giá niêm yết theo quy định là 10.000 đồng).

3. TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

Là cách công ty thay vì trả cổ tức tiền mặt thì sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông. Công ty sẽ lấy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các quỹ dự phòng doanh nghiệp (quỹ đầu tư phát triển,…), hoặc thặng dư vốn cổ phần để làm tăng nguồn vốn kinh doanh bằng cách trả cổ tức bằng cổ phiếu. Từ đó, không làm thay đổi vốn chủ sở hữu, không làm thay đổi vốn hóa thị trường và tỷ lệ nắm giữ của mỗi cổ đông trong công ty không đổi.

4. PHÂN BIỆT CHIA CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU VỚI CHIA TÁCH CỔ PHIẾU

Về nguyên tắc, dù công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu (Stock Dividend) hay chia tách cổ phiếu (Stock Split), giá trị vốn chủ sở hữu không đổi.
Tuy nhiên trả cổ tức bằng cổ phiếu: có sự dịch chuyển qua lại giữa các tài khoản con trong vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.

Ví dụ: Quỹ đầu tư phát triển tài trợ cho nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu, thì quỹ này sẽ giảm một phần đúng bằng phần tăng thêm ở vốn điều lệ công ty. Chia tách cổ phiếu không làm ảnh hưởng đến bất kỳ khoản nào trên vốn chủ sở hữu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *