[SIC-GAIN#14] Vận dụng phương pháp Dupont trong việc phân tích tài chính của doanh nghiệp

Phương pháp Dupont là gì?

Phương pháp Dupont được sử dụng từ những năm 1920, xuất phát từ Tập đoàn Dupont. Đó là, một khung đo lường cơ bản để phân tích khả năng sinh lời của một doanh nghiệp thông qua các chỉ số tài chính. Phân tích DuPont nghĩa là phân tích các chỉ số ảnh hưởng đến ROE của một công ty. Từ chỉ số ROE ban đầu, người ta phân tích thành một chuỗi các chỉ số tài chính, để biết được rằng những nhân tố nào ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty.

Phương pháp Dupont giúp ta phân tích và xác định vị trí mà doanh nghiệp đang hoạt động kém hiệu quả, từ đó các nhà quản lý biết cách khai thác các yếu tố tiềm năng để tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Không chỉ cần thiết đối với nhà quản lý, phân tích Dupont cũng rất cần thiết đối với các nhà đầu tư, nó giúp các nhà đầu tư có những đánh giá nhanh, đầy đủ, chính xác và khách quan về các nhân tố tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Công thức Dupont thường được biểu diễn dưới hai dạng, bao gồm dạng cơ bản và dạng mở rộng. Tùy vào mục đích phân tích mà sử dụng dạng thức cho phù hợp. Tuy nhiên, cả hai dạng này đều bắt nguồn từ việc triển khai triển công thức ROE (ROE = tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu).

Dupont dạng cơ bản (Dupont 3 bước)

ROE= (Lợi nhuận dòng : Tổng doanh thu) . (Doanh thu : Tổng tài sản) . (Tổng tài sản : Vốn chủ sở hữu)

Theo phân tích trên, ROE bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố chính:

  1. Biên lợi nhuận ròng, phản ánh trình độ quản lý doanh thu và chi phí của doanh nghiệp;
  2. Hiệu quả sử dụng tài sản, được đo bằng hệ số vòng quay tài sản. Tỷ lệ này là thước đo xác định mức độ hiệu quả sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu của công ty.Thông thường, kết quả này càng cao thì công ty càng hoạt động tốt;
  3. Hệ số đòn bẩy tài chính, phản ánh trình độ quản trị tổ chức nguồn vốn cho hoạt động của doanh nghiệp. Bằng cách so sánh tổng tài sản với tổng vốn chủ sở hữu của cổ đông, đòn bẩy tài chính cho biết liệu một công ty  mua tài sản chủ yếu thông qua nợ hay vốn chủ sở hữu. Hệ số đòn bẩy tài chính càng cao, công ty càng có nhiều đòn bẩy, hoặc nợ càng nhiều so với tổng tài sản của nó.

Dupont dạng mở rộng (Dupont 5 bước)

Dạng thức mở rộng của công thức Dupont cũng phân tích tương tự như dạng thức cơ bản, song qua dạng thức này có thể nhìn sâu hơn vào việc ảnh hưởng của thuế, lãi vay đối với doanh nghiệp và biên lợi nhuận hoạt động của nó. Từ mô hình Dupont cơ bản, lần lượt được phân tích:

ROE= (Lợi nhuận ròng : Lợi nhuận trước thuế) . (Lợi nhuận trước thuế : EBIT) . (EBIT : Doanh thu) . (Doanh thu : Tổng tài sản) . (Tài sản : Vốn chủ sỡ hữu)

Tương đương:

ROE = Hệ số gánh nặng thuế x Hệ số gánh nặng lãi vay x Biên lợi nhuận hoạt động x Vòng quay tổng tài sản x Đòn bẩy tài chính

Ở đây, ROE còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác:

  1. Hệ số gánh nặng thuế được đo bằng Lợi nhuận dòng/Lợi nhuận trước thuế, phản ánh luật và các chính sách thuế của chính phủ.
  2. Hệ số gánh nặng lãi vay là tỷ số lợi nhuận trước thuế trên EBIT. Hệ số này càng thấp thì rủi ro cho các cổ đông càng nhỏ.
  3. Hệ số biên lợi nhuận hoạt động (hay còn gọi là hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay) phản ánh hiệu quả quản lý tất cả chi phí hoạt động, bao gồm giá vốn và chi phí bán hàng, chi phí quản lý của doanh nghiệp.

Qua các chỉ tiêu này, các nhà phân tích sẽ đánh giá được mức tăng tỷ suất lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đến từ đâu. Nếu nó chủ yếu đến từ các khoản lợi nhuận khác như thanh lý tài sản hay đến từ việc doanh nghiệp được miễn giảm thuế tạm thời thì các nhà phân tích cần lưu ý đánh giá lại hiệu quả hoạt động thật sự của doanh nghiệp.

Cần lưu ý rằng: Mỗi ngành có một đặc thù kinh doanh khác nhau, vì vậy tất cả các hệ số trên chỉ có ý nghĩa khi so sánh với công ty khác hay trung bình ngành.

Như vậy, nếu chỉ nhìn vào khái niệm và công thức ban đầu của ROE thì khó lòng có thể xác định được chỉ số này thay đổi và phụ thuộc vào những yếu tố nào. Khi áp dụng công thức Dupont vào phân tích, kết hợp với so sánh chỉ tiêu ROE của doanh nghiệp qua các năm, sau đó phân tích sự tăng trưởng hoặc sụt giảm của chỉ số này qua các năm bắt nguồn từ nguyên nhân nào, từ đó nhà đầu tư có thể đưa ra nhận định và dự đoán về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong các năm tới, đồng thời đưa ra quyết định đầu tư chính xác nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *